KARTA DUŻEJ RODZINY SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYULGOWE PONIEDZIAŁKI SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYKINO Z RODZINĄ SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYOFERTA DLA FIRM SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
 

Regulamin kina

Regulamin kina

obowiązujący okresowo tj. w okresie występowania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

I. Postanowienia ogólne

 1. W okresie występowania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązują ograniczeniaprzy korzystaniu z kina Sokół w Nowy Sączu określone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 964), wytycznymi dla kin MKiDN oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a takżeniniejszego Regulaminem.

 2. Zakup biletu oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie ( treść Regulaminu dostępna jest w kasie oraz na stronie https://www.kino-sokol.pl).

 3. W okresie obowiązywania Regulaminu, obowiązuje zakaz wstępu osób niezatrudnionych do biur
  w obiekcie, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.

II. Zasady korzystania z kina

 1. Na terenie kina, należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez pracowników kina.

 2. Widzowie zobowiązani są stosować się do bieżących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego,
  a także zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki przyłbicy ochronnej oraz utrzymywania co najmniej 2-metrowego dystansu od innych osób z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

 3. Osoby z jednego gospodarstwa domowego nie są zobowiązane do przestrzegania tej odległości między sobą, jak również osoby, które uczestniczą w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia i widz, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
  o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Aby zachować zalecaną odległość pomiędzy osobami w kolejce przy kasie, należy stosować się do poziomych oznaczeń podłogowych.
  Rekomendowane jest również korzystanie z usług kina w założonych rękawiczkach jednorazowych oraz dezynfekcja rąk.

 4. Widzowie mogą poruszać się po obiekcie wyznaczoną trasą od strefy wejścia/ kasy, do sal i miejsc oczekiwania:

Na dużą salę im. L. Lipińskiego

 • wejście od kasy korytarzem za kasą w prawo do drugich drzwi po lewej stronie nr 11,

 • wyjście z seansu drzwiami u góry Sali nr 18 i 19, a następnie prosto, głównym zespołem wejściowym po schodach na zewnątrz obiektu do ul. Kościuszki,

 • dla niepełnosprawnych wejście i wyjście zewnętrznym podjazdem (drzwi nr 14 i 15), dalej na wprost bezpośrednio na salę (tak jak do tej pory),

 • toalety (na poziomie wejścia na salę) obok szatni.

 

Na małą salę im. P. Kosińskiego

 • wejście i wyjście obok kasy,

 • dla niepełnosprawnych wejście zewnętrznym podjazdem (drzwi nr 14 i 15), dalej obok kasy bezpośrednio na salę, wyjście tą samą trasą,

 • toalety: zejście klatką schodową na niższy poziom, w lewo naprzeciwko szatni

 

Na salę multimedialną im. D. Szaflarskiej

 • wejście od strony kasy na wprost przez klatkę schodową do przeszklonego łącznika, drzwi na wprost i na prawo,

 • wyjście bezpośrednio z sali (nr 40) na zewnątrz budynku,

 • dla osób poruszających się na wózku wejście i wyjście zewnętrznym podjazdem (drzwi nr 14 i 15), dalej w lewo obok kasy do windy (na poziom 0), z przeszklonego łącznika drzwi na prawo toalety: zejście klatką schodową na niższy poziom, w lewonaprzeciwko szatni.

 

Na salęstudyjną im. Z. Rysiówny

 • wejście od strony kasy na wprost przez klatkę schodową, dalej w dół klatką schodową, prosto obok szatni do przedsionka obok Sali kominkowej, następnie w lewo schodkami w górę i w prawo korytarzem do Sali,

 • wyjście z sali w lewo, a następnie w prawo korytarzem i dalej schodami do drzwi nr P11 (wyjście na ul. Długosza),

 • dla niepełnosprawnych wejście i wyjście w porozumieniu z obsługą kina,

 • toalety w korytarzu prowadzącym drogą wyjściową z sali (na tym samym poziomie co sala).

 

Odstępstwa od tych zasad dotyczą jedynie osób z niepełnosprawnościami, które są uprawnione do korzystania z windy podczas trasy na salę multimedialną im. D. Szaflarskiej oraz salę studyjną w podziemiu im. Z. Rysiówny. Do innych rozwiązań potrzebne jest uzyskanie zgody obsługi kina.

Widzowie nie mogą poruszać się po części biurowej obiektu oraz holach bezpośrednio nie prowadzących do wejść, wyjść lub kawiarni na terenie SOKOŁA.

 

 1. Oczekiwanie na seans rekomendujemy przed budynkiem Sokoła, aby pozostawić wolną przestrzeń osobom korzystającym z kasy. Proponujemy w czasie oczekiwania zwiedzanie Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ czynnej od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00 – 17:00.

 2. Z projekcji kinowej na 4 salach może jednocześnie korzystać nie więcej niż 346 osób: Z dużej Sali 155 osób, z multimedialnej 110 osób, z małej 58 osób i ze studyjnej 24 osoby.

 3. Osoby oczekujące na seans na korytarzu kina winny zachować zalecany odstęp od siebie. Jeżeli nie jest to możliwe oczekiwać na rozpoczęcie seansu na zewnątrz na dziedzińcu/parkingu MCK SOKÓŁ.

 4. Osoby chore na COVID-19 i inne choroby zakaźne oraz przebywające na kwarantannie nie mogą korzystać z usług kina.

 5. Wprowadza się zabezpieczenia dotyczące kordonu sanitarnego:

 1. płyn do dezynfekcji rąk osób wchodzących do budynku i wychodzących z niego przy drzwiach do obiektu, wejściach na sale oraz przy kasie oddzielonej od Widzów szybą,

 2. mydło w płynie ze środkiem bakteriobójczym w węzłach sanitarnych obok sal kinowych oraz papierowe ręczniki,

 3. środki ochrony indywidualnej pracowników mających kontakt z użytkownikami: rękawiczki ochronne
  i maseczki zakrywające usta oraz nos, a także przyłbice

 4. dystans między widzami kina na widowni – udostępnienie co drugiego miejsca w rzędzie, dystans ten nie jest wymagany pomiędzy osobami, o których mowa w ust. 3.

 5. wietrzenie sal kinowych i holi

 6. dezynfekcja klamek, poręczy i uchwytów w salach kinowych i holu

 7. przerwy miedzy seansami minimum 30 minut

 8. sprawdzanie biletów zakupionych online bezdotykowo

 9. komunikaty sanitarne bezpośrednio przed projekcją seansu

 10. oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,

 11. sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na godzinę),

 12. umieszczenie w widocznym miejscu (np. na stronach www) komunikatu informującego o podjętych działaniach zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo osobiste każdego z widzów;

 13. preferuje się nabywanie biletów online,

 14. zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

 

 

 1. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłócające porządek, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone
  o opuszczenie obiektu przez pracowników Kina, bez zwrotu należności za bilet wstępu.

 2. Kasa kina otwierana jest na godzinę przed pierwszym seansem, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

 3. Bilety na dany seans można kupić w dowolnym momencie jego trwania (z wyjątkiem ostatniego seansu). Rekomendowana jest płatność kartą oraz zakup biletów online na stronie kina www.kino-sokol.pl

 4. Wejście na teren sal kinowych możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.

 5. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.

 6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

 7. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie numerem miejsca lub jak wskaże obsługa kina, jeśli miałoby to związek z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

 8. Zarezerwowane bilety należy odebrać 15 minut przed rozpoczęciem seansu. Po tym czasie nieodebrane rezerwacje zostaną anulowane.

 9. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży uczącej się, studentom, emerytom, opiekunom osób
  z pierwszą grupą inwalidzką, posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz Nowosądeckiej Karty Rodziny, aktywnym Honorowym Dawcom Krwi na podstawie ważnej legitymacji. Bezpłatne bilety przysługują opiekunowi osoby z pierwszą grupą inwalidzką oraz opiekunowi dziecka z orzeczeniem
  o niepełnosprawności na podstawie stosownych dokumentów.

 10. Korzystanie z Karty Dużej Rodziny odbywa się z okazaniem karty i dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.

 11. Zwrotu biletu można dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.

 12. Na salach kinowych obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych.

 13. Na terenie naszego kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, oraz zakaz konsumpcji na salach kinowych.

 14. Osoby pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.

 15. Na całym terenie budynku SOKÓŁ obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania e-papierosów.

 16. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na sale kinowe kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących dźwięk.

 17. Na terenie Kina zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej, w tym akwizycji.

 18. Na seansach grupowych dla młodzieży odpowiedzialność za zachowanie oraz ewentualne szkody wyrządzone przez podopiecznych ponoszą opiekunowie grup.

 19. Za osoby niepełnoletnie oraz ewentualne szkody wyrządzone przez podopiecznych odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

 20. Na terenie kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika.

 21. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów kina.

 22. Obsługa kina ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie, wulgarnie wobec klientów lub pracowników. Osoby w rażący sposób naruszające Regulamin będą musiały opuścić budynek. W takim przypadku nie przysługuje zwrot biletu.

 23. Kino nie zapewnia miejsc parkingowych oraz nie ponosi odpowiedzialności za organizację ruchu na parkingu obok budynku.

                                                  

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. 2018. 1000), Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania pozyskanych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres: 33-300 Nowy Sącz, ul Długosza 3

 • adres e-mail kontakt@mcksokol.pl

 • telefon: 18 4482 610

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować, poprzez adres

e-mail: iod@mcksokol.pl lub pisemnie na w/w adres głównej siedziby.

Administrator przetwarza dane w celu realizacji swoich statutowych zadań.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

ADMINISTRATOR INFORMUJE, ŻE ZAINTERESOWANEMU PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE PRAWA:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2)      sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),

3)      usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym - w art. 17 RODO),

4)      ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku - art. 18 RODO);

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6)      prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

7)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

8)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GROMADZENIE DANYCH:

I. Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ są gromadzone na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu subskrypcji newslettera, korzystania z formularzy kontaktowych, wypełnienia formularzy rejestracyjnych w celu zapisu na wydarzenie, a także w celu tworzenia kont użytkowników na stronach i aplikacjach internetowych.

2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:

 • Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

 • Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ przeznaczone są wyłącznie na użytek Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ (do celów administracyjnych i statystycznych) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).

Dane osobowe, podane przez użytkownika na stronach lub aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, będą przetwarzane wyłącznie w celu, do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z danego narzędzia, aplikacji internetowej, bądź usługi.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

BEZPIECZEŃSTWO:

Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ dokłada wszelkich starań, aby chronić strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Strony i aplikacje internetowe zawierają odnośniki do innych stron internetowych.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
DOSTĘPNOŚĆ W KINIE
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
Obsługa klawiaturą
Polityka prywatności
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ZATRZYMAJ SLIDER
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1
Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. 2018. 1000), Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania pozyskanych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres: 33-300 Nowy Sącz, ul Długosza 3

 • adres e-mail kontakt@mcksokol.pl

 • telefon: 18 4482 610

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować, poprzez adres

e-mail: iod@mcksokol.pl lub pisemnie na w/w adres głównej siedziby.

Administrator przetwarza dane w celu realizacji swoich statutowych zadań.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

ADMINISTRATOR INFORMUJE, ŻE ZAINTERESOWANEMU PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE PRAWA:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2)      sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),

3)      usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym - w art. 17 RODO),

4)      ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku - art. 18 RODO);

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6)      prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

7)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

8)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GROMADZENIE DANYCH:

I. Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ są gromadzone na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu subskrypcji newslettera, korzystania z formularzy kontaktowych, wypełnienia formularzy rejestracyjnych w celu zapisu na wydarzenie, a także w celu tworzenia kont użytkowników na stronach i aplikacjach internetowych.

2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:

 • Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

 • Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ przeznaczone są wyłącznie na użytek Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ (do celów administracyjnych i statystycznych) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).

Dane osobowe, podane przez użytkownika na stronach lub aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, będą przetwarzane wyłącznie w celu, do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z danego narzędzia, aplikacji internetowej, bądź usługi.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

BEZPIECZEŃSTWO:

Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ dokłada wszelkich starań, aby chronić strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Strony i aplikacje internetowe zawierają odnośniki do innych stron internetowych.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Obsługa klawiaturą

Poruszanie się bez użycia myszki

Stronę www.kino-sokol.pl można przeglądać bez użycia myszki, przy użyciu klawiatury. Witryna oparta jest o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po niej przy użyciu klawisza TAB. Filtry, kalendarz i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu.

Poniżej informacje jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść.

Powiększanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL” oraz „+” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera),
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
 • Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia.
 • Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.
 • Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia.
 • Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększ”.
 • Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Pomniejszanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „-” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
 • Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia.
 • Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość pomniejszania czcionki i strony.
 • Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia.
 • Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Zmniejsz”.
 • Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka „Wyświetlanie”, pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Domyślny rozmiar strony w przeglądarkach, jego ustawienie jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „0” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarki:
 • Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie zaznaczamy „100%”.
 • Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”.
 • Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Rozmiar pierwotny”.
 • Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Wielkość rzeczywista”.
 • Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”.

 

 

Informacje o dostępności

Wierzymy, że nie ma barier, których moglibyśmy nie pokonać. Przyjdź, sprawdź i przekonaj się sam :)

KONTAKT

Koordynator dostępności w kinie SOKÓŁ: 
Diana Kamykowska-Gacek – kierownik kina
tel. 18 448 26 32, e-mail: d.kamykowska@mcksokol.pl

Kontakt dla osób z dysfunkcją słuchu poprzez SMS - nr tel. 600 439 299

OFERTA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU / SŁUCHU / RUCHU

• filmy z audiodeskrypcją – każdy nowy film wchodzący na ekrany kin z audiodeskrypcją staramy się prezentować w naszej instytucji w ramach bieżącego repertuaru, ale także na zamówienie grupowych rezerwacji. We współpracy z Fundacją POMAGAM NIEWIDOMYM oraz Polskim Związkiem Głuchych, wybierany jest repertuar na comiesięczny seans - uczestnicy seansu z udogodnieniami dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu po projekcji przy kawie mogą wspólnie porozmawiać na temat zaprezentowanych filmów. Dostępne są słuchawki i istnieje także możliwość dopięcia własnych.

• psy asystujące są mile widziane - zgodnie z nową ustawą o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych

pętla indukcyjna – działa na parterze sali im. Lucjana Lipińskiego

cennik kinowych biletów - zafoliowany, dostępny w kasie na życzenie klienta

• w salach kinowych znajdują się miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach

• na zamówienie organizowane są seanse dla osób z autyzmem w obecności opiekunów, dla grupy  dopasowywane są natężenie oświetlenia i głośności podczas seansu

• sprzedaż internetowa biletów – są wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w każdej sali kinowej, na schematach sprzedaży oznaczone są specjalnym kolorem

DOJAZD

Jesteśmy usytuowani w centrum miasta, przy ul. Długosza 3, parking i wejście do budynku znajdują się od ul. Kościuszki. W przypadku braku własnego środka transportu można w łatwy sposób dojechać komunikacją miejską (przystanki – Długosza-Planty, Konarskiego i Kościuszki).

OTOCZENIE

Dysponujemy parkingiem bez barier architektonicznych z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku – proponujemy dwa rozwiązania: pokonanie 5 schodów lub skorzystanie z podjazdu/pochylni z poręczami, prowadzącego do bocznych drzwi, przy których znajduje się dzwonek, sygnalizujący obsłudze w recepcji o potrzebie otworzenia tych drzwi i ewentualnej pomocy osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Przy wejściach znajdują się plansze dotykowe z planem przestrzennym parteru.

PRZESTRZEŃ

Recepcja i kasa, znajdują się na poziomie wejścia do budynku. Dysponujemy dwoma ladami/oknami obsługi o różnych wysokościach w zależności od potrzeb klienta. Ponadto każda kondygnacja budynku w części usługowej (sale kinowe) udostępniona jest osobom z niepełnosprawnościami poprzez wyznaczone miejsca na np. wózki inwalidzkie oraz poprzez windę osobową/ posiadającą wyjścia z dwóch stron/, w której każdy poziom zapowiadany jest przez lektora, a przyciski sterujące pracą windy posiadają wypukłą strukturę oraz zapisane są alfabetem Braille’a. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, którą użytkownik zamyka samodzielnie od wewnątrz, również znajduje się na poziomie wejścia do budynku.

Ponadto pod numerem telefonu: 18 448 26 00 dostępne jest nagranie na sekretarce telefonicznej aktualnego repertuaru kina. Nagranie audio na płycie CD jest także dostępne w recepcji.

POLITYKA CENOWA

Proponujemy najniższe ceny do kina. Oferta biletów zniżkowych dotyczy także uczniów, studentów, rencistów, emerytów osób z niepełnosprawnościami i ich asystentów za okazaniem legitymacji. Ulgowe bilety na wszystkie seanse kinowe oferujemy w każdy poniedziałek. Nie pobieramy dodatkowych opłat za okulary 3D i seanse w weekend.

Wstecz